Algemene voorwaarden van:

Transmission Products Europe B.V.

Arkansasdreef 30 A

3565 AR Utrecht

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 30110299 0000

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, waaronder alle overeenkomsten tot uitvoering van montage-, en/of reparatiewerkzaamheden van Transmission Products Europe B.V., gevestigd te Utrecht, hierna te noemen “T.P.E.”.

2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

5. Indien T.P.E. op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van T.P.E. op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen.

7. Indien T.P.E. deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld behoeft T.P.E. de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze bij volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door T.P.E. gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien T.P.E. uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Indien de wederpartij, zonder daaraan voorafgaande aanbieding, aan T.P.E. een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is T.P.E. eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3. T.P.E. is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra T.P.E. – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden c.q. op de overeenkomst binden T.P.E. eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van T.P.E. zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de

wederpartij aanvaard, dan heeft T.P.E. het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht T.P.E. niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is T.P.E. gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.

6. Getoonde en/of verstrekte monsters alsmede andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van T.P.E. zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de

gebruiker(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door T.P.E. ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen e.d., is T.P.E. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4: Prijzen c.q. tarieven werkzaamheden / meerwerk

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs of een vast uurtarief voor de te verrichten werkzaamheden overeenkomen.

2. Indien er vooraf schriftelijk geen vaste prijs of vast uurtarief tussen partijen is overeengekomen, zal de verschuldigde prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijke aantal bestede uren en het voor T.P.E. gebruikelijke uurtarief alsmede op grond van de door T.P.E. gemaakte materiaalkosten.

3. De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de reparatie-c.q. revisiewerkzaamheden, alsmede van een indicatie van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

4. T.P.E. is gerechtigd prijsafwijkingen van minder dan 20% van de bij benadering opgegeven prijs door te belasten aan wederpartij, zonder wederpartij hieraan voorafgaand op de hoogte te stellen hiervan. Er is pas sprake van meerwerk, indien de prijsafwijking meer dan 20% van de bij benadering opgegeven prijs bedraagt. In dat geval is T.P.E. gerechtigd de meerprijs aan wederpartij in rekening te brengen, nadat zij wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft T.P.E. het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van T.P.E. zonder dat hiervoor toestemming van wederpartij vereist is.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door T.P.E. gewenste vorm aan T.P.E. ter beschikking worden gesteld;

b. de zaken waaraan T.P.E. werkzaamheden dient te verrichten op het overeengekomen tijdstip aan T.P.E. ter beschikking worden gesteld.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart T.P.E. voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3. T.P.E. zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.

4. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van T.P.E. bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter

montage c.q. reparatie c.q. revisie onder het beheer van T.P.E. bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.

5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is T.P.E. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 7: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen leverings- c.q. uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien T.P.E. haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.

2. T.P.E. is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering in gedeelten waarbij zij iedere deellevering c.q. fase afzonderlijk kan factureren.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van T.P.E. verlaten of het moment waarop T.P.E. aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door T.P.E. te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. T.P.E. is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde.

5. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij niet mogelijk blijkt de bestelde zaken aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is T.P.E. gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij terug te laten bezorgen en op te slaan. Tenzij T.P.E. uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij T.P.E. binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij deze alsnog op te halen.

6. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder dat hieraan voorafgaand een ingebrekestelling vereist is. T.P.E. heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomt middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor T.P.E. een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

8. T.P.E. kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Artikel 8: Herbruikbare zaken

1. T.P.E. is gerechtigd voor zaken of onderdelen van zaken die bestemd of geschikt zijn om meerdere malen te gebruiken een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Wanneer deze zaken door de wederpartij geretourneerd worden is T.P.E. verplicht deze zaken terug te nemen en zal T.P.E. de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij restitueren. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de wederpartij.

2. Indien de zaken onherstelbaar beschadigd of incompleet zijn, is T.P.E. gerechtigd deze zaken niet terug te nemen. De wederpartij verliest dan zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.

Artikel 9: Reclames en retourzendingen

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan T.P.E. te worden gemeld.

2. Overige reclames – waaronder die met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden – dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan T.P.E. te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames dienen in ieder geval binnen 14 dagen na levering c.q. uitvoering aan T.P.E. te worden gemeld.

3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan T.P.E. kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden correct te zijn uitgevoerd.

4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

5. T.P.E. dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van T.P.E. indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.

6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door T.P.E. te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

7. Indien de wederpartij wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij de zaken retour zendt aan T.P.E., is T.P.E. gerechtigd 15% van de factuurwaarde van deze zaken als “handling kosten” in rekening te brengen.

8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 10: Garanties

1. T.P.E. zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. T.P.E. staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 12 maanden na levering.

3. Indien voor de door T.P.E. geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. T.P.E. zal de wederpartij hierover informeren.

4. Garanties worden slechts verstrekt aan de wederpartij en zijn niet overdraagbaar aan derden.

5. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende zaken aan T.P.E. heeft voldaan.

6. T.P.E. garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

7. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal T.P.E. kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van T.P.E. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door T.P.E. gegeven garanties aanvaardt T.P.E. geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is T.P.E. slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van T.P.E. voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. T.P.E. is nimmer aansprakelijk voor door haar ingeschakelde hulppersonen en/of andere derden.

4. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

5. Indien T.P.E. aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van T.P.E. te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van T.P.E. niet uitkeert of de schade niet onder een door T.P.E. gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van T.P.E. beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.

6. De wederpartij dient T.P.E. uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

7. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch T.P.E. op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens T.P.E. verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, onderhoudsvoorschriften, garantiebepalingen e.d.;

b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onvoldoende of slecht onderhoud van de geleverde zaken;

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan T.P.E. verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen;

d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van T.P.E.

8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart T.P.E. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van T.P.E. of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal T.P.E. de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 12: Betaling

1. T.P.E. is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling c.q. enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2. Indien betaling na facturering is overeengekomen dient betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald is de wederpartij aan T.P.E. een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maanden gerekend.

4. Indien na aanmaning door T.P.E. tijdige betaling alsnog uitblijft, is T.P.E. bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een minimum van € 40,00;

b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering.

e. 0,5% van het bedrag van de hoofdsom over het resterende bedrag boven € 200.000,00 van de vordering met een maximum van € 6.775,00.

6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is T.P.E. gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

7. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is T.P.E. gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft T.P.E. eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

8. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door T.P.E. ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van T.P.E. te verrekenen met eventuele

tegenvorderingen die hij heeft op T.P.E. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. T.P.E. behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens T.P.E. heeft voldaan.

2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorende bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud berust derhalve alsdan in ieder geval te allen tijde op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

6. De wederpartij is verplicht T.P.E. direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- of overige rechten pretenderen te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

7. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens T.P.E. heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van T.P.E. te bewaren.

8. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal T.P.E. op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of T.P.E. een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, is T.P.E. gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van T.P.E. op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 14: Retentierecht

1. T.P.E. is bevoegd de afgifte van de bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van de wederpartij die ter montage c.q. revisie c.q. reparatie onder het beheer van T.P.E. vallen op te schorten indien en zolang:

a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;

b. de wederpartij de kosten van eerdere door T.P.E. verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;

c. de wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met T.P.E. niet of niet in zijn geheel voldoet.

2. T.P.E. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade -van welke aard dan ook -die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 15: Inruil/aankoop

1. Wanneer bij aankoop van een zaak tevens een zaak van de wederpartij wordt ingeruild, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. Onder aflevering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de in te ruilen zaak in de werkplaats c.q. het magazijn van T.P.E. aankomt.

2. De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel slechts sprake is van schade zoals tussen partijen is overeengekomen.

3. De wederpartij is verplicht T.P.E. alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort te weten dat deze van belang is voor T.P.E.

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is T.P.E. gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud van overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 17: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of T.P.E. is T.P.E. gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van T.P.E. wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van T.P.E., van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van T.P.E.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van T.P.E. en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens T.P.E. tot aan dat moment na te komen.

Artikel 18: Annulering, opschorting

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan T.P.E. een door T.P.E. nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door T.P.E. gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. T.P.E. is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en -naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen -20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal T.P.E. vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

3. T.P.E. is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is T.P.E. gerechtigd alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.

5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is T.P.E. gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van T.P.E. te vergoeden.

Artikel 19: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen T.P.E. ende wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar T.P.E. is gevestigd, zij het dat T.P.E. altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is T.P.E. gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of –naar haar keuze -de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 15 februari 2015

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden WEBSHOP

1. Definities en toepasselijkheid

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Webshop
De Webshop is de digitale winkel op Transmission-Products.nl, die opereert onder verantwoordelijkheid van Transmission Products Europe B.V. (TPE).
Klant
Degene met wie de overeenkomst voor de Webshop is gesloten.
Overeenkomst
De overeenkomst tussen TPE en de klant, op grond waarvan TPE de door de klant bestelde artikelen zal leveren.
Overeenkomst
op afstand Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Bedenktijd
De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn bedenktermijn.
Bedenktermijn
De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand.
2. Identiteit onderneming

Klanten gaan een contractuele relatie aan met:
Bij bezorging van de bestelde goederen,
Transmission Products Europe B.V.
Arkansasdreef 30A
3565 AR Utrecht
2.1 Doelgroep en aanbod

TPE gaat uitsluitend overeenkomsten aan met klanten, voor artikelen die vermeld staan op webshop, met klanten die wonen in Nederland.
Leveringen buiten Nederland kan ook en zal voortvloeien uit op maat gemaakte offerte na een daarvoor ingediende aanvraag.
De klant moet zich voorafgaand registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod.
Surfen zonder daadwerkelijke overeenkomst is echter mogelijk zonder voorafgaande registratie.
TPE streeft zorgvuldigheid na bij het aanbieden van producten en diensten.
Voorradigheid en levertermijnen worden zo zorgvuldig mogelijk vermeld, maar zijn niet bindend.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor TPE.
3. Het tot stand komen van overeenkomsten

TPE biedt goederen en diensten aan via de Webshop.
De klant kan uit het aanbod van de Webshop producten kiezen en in de winkelwagen plaatsen.
Dan wordt de klant gevraagd zich te registreren en een wijze van betaling te kiezen.
De prijs staat aangegeven bij de producten.
Prijzen zijn inclusief BTW.
Bij bestelling of betaling wordt de klant gevraagd de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.
TPE is vrij zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst aan te gaan bijvoorbeeld als een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het technisch mogelijk is de geselecteerde artikelen aan de klant te leveren.
De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling op het bij registratie opgegeven e-mailadres.
4. Betaling

Bij betaling gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt. (IDEAL).
De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TPE te melden.
In geval van wanbetaling van de klant heeft TPE het recht om, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Bedenktermijn/retourtermijn

Voor producten die zijn gekocht in de TPE Webshop geldt een bedenktermijn van 14 dagen en kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd.
Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
De klant dient het product slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden.
De klant mag het product niet gebruiken.
Indien de klant van zijn bedenktermijn gebruik maakt, dient de klant het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan TPE te retourneren.
6. Levering

Als plaats van levering geldt het leveringsadres dat de klant aan TPE heeft opgegeven.
TPE zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen de levering te verrichten, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Indien de levering vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
Dit geldt ook indien een levering niet of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden.
In dat laatste geval zal TPE het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na dit bericht, terugbetalen.
7. Bescherming persoonsgegevens

TPE gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen.
De klant geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan TPE tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten.
Deze aanbiedingen bestaan o.a. uit informatie over producten die u gekocht heeft, of over producten waarvan wij verwachten dat deze u zullen aanspreken op basis van uw eerdere aankopen of aankopen van vergelijkbare producten door andere klanten.
De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant.
De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant.
TPE heeft de verplichting gehoor te geven aan deze verzoeken.
Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit per e-mail aan TPE te laten weten.
8. Slotbepalingen

Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Deze algemene verkoopvoorwaarden Webshop zijn van toepassing op iedere overeenkomst die de klant met TPE Webshop aangaat in de versie die geldt ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
De klant verklaart zich hiermee bij aankoop akkoord en heeft voorafgaand de gelegenheid de algemene verkoopvoorwaarden Webshop in te zien.
In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, wordt door beide partijen in minnelijk overleg en op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid een oplossing gezocht.
De overeenkomst blijft dan voor het overige in stand.
Geschillen worden beslecht volgens de in Nederland geldende bevoegdheidsregels.
Wijzigingsbeding
Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden webshop te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken.
Contact
In geval van vragen, opmerkingen of problemen betreffende de Webshop, kunt u contact met ons opnemen.
Hier kunt u ook terecht met vragen over deze algemene verkoopvoorwaarden Webshop.
U kunt ons als volgt bereiken: info@transmission-products.nl
Datum: 13 Maart 2015